УНИКАД ЕООД

 

 

Общи условия - оферти, поръчки, плащания, доставки, гаранция и сервиз

 
Въведение
 
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Уникад ЕООД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, предоставя продукти и услуги на потребителите си. Ползвателят на сайта изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия.
 
Цени и плащания

Цените в ценовите листи са дадени във ЛВ / USD / EUR, което е указано изрично в най-дясната колона - горе - за всяка ценова листа;

Посочените цени са дадени със / без начислено ДДС в зависимост от конкретната ценова листа, като това изрично е указано в най-дясната колона - горе - за всяка ценова листа, както и в забележка под посочените цени;

Плащането се извършва в:

 • български лева;
 • или в левовата равностойност на посочената валута (EUR / USD) - по курс-"продава" на съответната търговска банка, указана в офертата в деня на извършване на плащането;
Начини на плащане
 • Проформа-фактура - по банков път;
 • В офис-магазинът на на фирмата - в брой;
 • В офис-магазинът на на фирмата - с карта - POS терминал;
 • В посочен за доставка офис на ЕКОНТ - наложен платеж
 
Поръчки и оферти

След конкретно запитване/оферта/последваща поръчка:
 
 • при поръчка по телефона - след уточняване на наличност и срок на доставка:

  • стоката се изпраща с наложен платеж по ЕКОНТ;

  • стоката се доставя на място в офис-магазина на фирмата, като плащането става в брой / POS терминал;

 • изготвя се проформа-фактура със съответният номер/дата, уточнява се срокът на доставка и клиентът извършва плащане по банков път (50 или 100% авансов превод) по сметка на Уникад ЕООД, като се цитира номерът и датата на проформа-фактурата; валидността на всяка оферта/проформа е 3 работни дни;

 • авансово плащане по банков път за физически лица - на каса - основание за плащане - цитира се съответната проформа-фактура; доставката се извършва с ЕКОНТ;

Срокове на доставка

Всички продукти, предлагани в сайта на фирмата, се доставят:

 • веднага, при наличност в офис-магазинът на фирмата;

 • в рамките на деня при наличност в София;

 • в предварително договореният/указан в офертата срок, като за различните продукти той може да варира от 3 дни до 6 седмици (примерно акумулаторни батерии, инвертори и т.н.

Гаранционни условия

 

При доставката клиентът получава приемо-предавателен протокол (придружен от касова бележка или фактура); в колонката - гаранция - е указана датата, до която тази гаранция важи, като и видът на гаранцията - търговска (24 месеца), и ограничена гаранция на производителя (60 -120 месеца); в частност - за някои продукти, като акумулаторни батерии например, в зависимост от приложението гаранцията може да да варира от 6 - 24 месеца.

Начинът и сроковете за обслужване на гаранцията е различен за различните продукти и се базира на предварителни договорки с партьори - доставчици и производители, като обикновено отремонтиране/подмяна се извършва в рамките на 1 - 4 календарни седмици;

Задължително условие за обслужване на гаранция е представянето на приемо-предавателен протокол-гаранционна карта + касова бележка/фактура на закупеният продукт.

Стоката в гаранционния период се ремонтира безплатно във всички случаи, освен когато:

 • неспазване на експлоатационните условия;

 • опити за самоволно отстраняване на повредата, нарушени гаранционни лепенки;

 • токови удари, поражения от мълнии, природни бедствия/стихии;

 • неизправност поради големи колебания в електрическата мрежа;

 • лош транспорт, лошо съхраняване, неправилна експлоатация;

 • използване на некачествени консумативи;

Изброените по-горе причини водят до загуба/непризнаване на гаранцията. В тези случаи ремонтът на повредения продукт и съответните транспортни разходи  ще са за сметка на клиента, по цени, определени в съответна тарифа на сервиза на фирма Уникад ЕООД

Отговорност  за повредена поради лощо пакетиране/опаковане на техника носи клиентът. Ако техниката бъде повредена поради недобро опакованване/транспорт, тя ще бъде отремонтирана съгласно цени за следгаранционна поддръжка (стига това да е възможно).

 

Условия за ремонт и сервиз

 

Сервизът на Уникад ЕООД извършва гаранционни и извън гаранционни сервизни услуги при следните условия:

 • Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице, и се попълва сервизна карта в два екземпляра, подписана от клиента (упълномощеното лице) и служител на Уникад ЕООД.

 • Единият екземпляр се предава на клиента и се предоставя от него при приключване на ремонта;

 • Сервизен инженер извършва оглед на устройството в сервиза на Уникад ЕООД или сервиз на фирма-доставчик на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна;

 • При подмяна на дефектирал модул или разширение на система, то към гаранционната карта се добавя друга такава, която се счита за неразделна нейна част;

 • Сервизът не носи отговорност за устройства, непотърсени в срок от 30 дни.

ПРОДУКТИ Up УСЛУГИ

 

 


Last modified: 08/21/18

www.unicad.bg © 2011 Уникад ЕООД. Всички права запазени.